"Specijalna edukacija i rehabilitacija"
ISSN 1452-7367

UPUTSTVO AUTORIMA

Opšte informacije

Časopis Specijalna edukacija i rehabilitacija objavljuje originalne naučne radove, pregledne naučne radove, kratka ili prethodna saopštenja, kao i naučne kritike i polemike iz svih oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije i tangentnih naučnih disciplina, pod uslovom da oni nisu prethodno štampani u drugom časopisu, niti su u postupku recenziranja. Časopis objavljuje i stručne prevode, prikaze, ocene, bibliografije, pisma uredniku i druge sadržaje relevantne za oblast specijalne edukacije i rehabilitacije. Radovi koji su prihvaćeni za objavljivanje u časopisu „Specijalna edukacija i rehabilitacija“ ne mogu se objavljivati ni u jednom drugom časopisu. Svi radovi se recenziraju. Radovi se publikuju na srpskom ili engleskom jeziku.
Slanjem rukopisa autor prihvata da njegov rad bude podvrgnut proveri plagijarizma. Autori treba da imaju u vidu da doslovan citat ne može biti duži od 350 karaktera. Za duže citate potrebno je priložiti pismeno odobrenje vlasnika autorskih prava. Svaki citat, bez obzira na dužinu, treba da prati referenca sa brojem strane.
Uredništvo nije u obavezi da objavljaju radove redosledom kojim pristižu.

Radovi se šalju elektronski, na e-mail adresu: casopis@fasper.bg.ac.rs

Autorstvo

Autorima publikacije smatraju se ona lica koja su učestvovala u svim fazama pripreme rada, od osmišljavanja koncepcije naučno-istraživačkog rada, preko analize i interpretacije dobijenih rezultata, do kritičke procene sadržaja verzije rada upućenog glavnom uredniku. Prikupljanje podataka, finansiranje istraživanja, rukovođenje projektnim timom i sl. ne predstavljaju kriterijume za priznavanje autorstva. Lica koja su, na ovaj ili sličan način doprinela pripremi i publikovanju rukopisa mogu biti pomenuta u zahvalnici. Ako je članak proistekao iz rada na projektu, naziv i broj projekta, kao i njegov finansijer, takođe se navode u zahvalnici. Zahvalnica se navodi na kraju prve strane članka. Uređivački odbor časopisa „Specijalna edukacija i rehabilitacija“ u svemu će se pridržavati kriterijuma ICMJE za priznavanje autorstva (www.icmje.org). Broj autora jednog rada ne može biti veći od šest.
Autori koji u svom radu publikuju, delimično ili u potpunosti, već objavljene ilustracije, dužni su da obezbede dozvolu za publikovanje takvih ilustracija od vlasnika autorskih prava.

Etički principi

Ako su u proces istraživanja uključeni ljudi, autori se obavezuju da će se pridržavati principa Helsinške deklaracije (www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/17c.pdf). Autori se takođe obavezuju da će, pre testiranja, dobiti informisanu saglasnost za učešće u istraživanju od samih subjekata i(ili) njihovih roditelja ili staratelja.

Struktura rukopisa

Rukopisi namenjeni objavljivanju u časopisu „Specijalna edukacija i rehabilitacija“ dostavljaju se glavnom uredniku posredstvom on-line sistema. Glavni urednik može da odbije rad u prvoj fazi, ako njegov sadžaj ili forma očigledno odstupaju od uređivačke politike časopisa ili da ga prosledi na recenziju. O svojoj odluci dužan je da obavesti autora najkasnije dve nedelje po prispeću rukopisa. Sve rukopise će recenzirati dva anonimna recenzenta, najkasnije tri meseca po prispeću rukopisa. Da bi se obezbedila dvostruko slepa, anonimna recenzija, autori treba da dostave naslovnu stranu kao poseban dokument. Naslovna strana sadrži ime, prezime i zvanje autora, njihovu afilijaciju (ustanovu u kojoj su zaposleni) i mesto. Autor sa kojim se obavlja korespondencija, dostavlja e-mail adresu i broj telefona. Navedeni podaci ne smeju se navoditi u glavnom dokumentu. Imena i prezimena domaćih autora dostavljaju se u originalu, sa srpskim dijakritičkim znakovima, čak i ako je rukopis pisan na engleskom jeziku. Prilikom navođenja afilijacije, autori navode pun naziv ustanove u kojoj su zaposleni. Ako je reč o složenoj organizaciji, navodi se ukupna hijerarhija (npr. Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd). Bar jedna od organizacija u hijerarhiji mora imati status pravnog lica.
Glavni dokument čini tekst publikacije. Radovi se pišu latinicom, na srpskom ili engleskom jeziku, u tekst procesoru Microsoft Word, fontom Times New Roman, veličina 12 tačaka, sa proredom 1,5 i marginama 2cm. Mole se autori da ne dostavljaju radove u Word-u 2007 (.docx). Radovi ne treba da budu duži od 30 000 karaktera, sa razmacima. U navedeni broj ne uračunava se spisak referenci.
Naslov rukopisa treba da bude kratak i informativan. Dužina naslova ne treba da prelazi više od 200 slovnih mesta. Izbegavati upotrebu skraćenica i podnaslova. Naslov se piše velikim, boldiranim slovima, veličine 14 tačaka.
Rukopis treba da sadrži rezime na srpskom i engleskom jeziku između 100 i 250 reči i 3 do 5 ključnih reči. Apstrakt i ključne reči pišu se kurzivom, slovima veličine 10 tačaka. Potrebno je da apstrakt sadrži uvod, cilj, metodologiju, rezultate i zaključke. Sadržaj apstrakta treba da obavesti čitaoca o predmetu istraživanja, metodološkom dizajnu, osnovnim rezultatima i glavnim zaključcima istraživanja.
Originalni naučni radovi, osim uvoda, treba da sadrže sledeće elemente: Metod istraživanja, Rezultate, Diskusiju, Zaključak i Literaturu. Format rada treba da bude u skladu sa IMRAD formatom koji propisuje APA.
Tabele i grafikoni treba da budu napravljeni u Word-u. Ako su tabele i grafikoni generisani u nekom statističkom paketu trebalo bi ih prebaciti u Word. Isti podaci ne mogu se prikazati tabelarno i grafički. Tabele i grafikoni treba da imaju numeraciju i naziv. Tabele, grafikoni i slike iz drugih izvora mogu se prenositi samo uz saglasnost autora. Svaka tebela, grafikon ili ilustracija treba da budu zapamćeni na posebnim stranama, uz numeraciju, s tim što se u tekstu navodi mesto u kome ih treba uneti.
Literatura u tekstu se navodi tako što se u zagradi navodi prezime autora i godina, a na kraju članka spisak korišćenih referenci, po abecednom redu. Ako referenca ima više od dva autora, u tekstu se navodi samo prvi autor uz dodatak et al. (za reference na stranim jezicima), odnosno sa sar. (za reference na srpskom jeziku). U spisku referenci navode se svi autori, osim ako ih nema više od šest, kada se navodi prvih šest autora. Fusnote mogu da sadrže dodatna pojašnjenja o citiranim izvorima, ali ne mogu predstavljati zamenu za citiranu literaturu.
Literatura se navodi prema The Publication Manual of the American Psychological Association (APA) 6th Edition. Članci objavljeni u časopisima se navode tako što referenca sadrži prezime i prvo slovo imena autora, godinu publikovanja, naziv članka, volumen i broj časopisa, kao i broj strana. U nazivu članka samo je prvo slovo veliko, osim ako u samom nazivu nema imenica koje se inače pišu velikim slovom. Naziv časopisa i volumen se pišu kurzivom.

Primer navođenja članka sa jednim autorom:

 

Smith, T. (2011). Intellectual disability and autism. Journal of Developmental Disability, 61 (2), 35-45.

 

Primer navođenja članka sa dva autora:

 

Smith, T., & Cohen, B. (2011). Intellectual disability and autism. Journal of Developmental Disability, 61 (2), 35-45.

 

 

Primer navođenja članka sa 3-6 autora::

 

Smith, T., Bishop, L., Graham, S., & Cohen, B. (2011). Intellectual disability and autism. Journal of Developmental Disability, 61 (2), 35-45.

 

Prilikom navođenja knjiga obavezno se navodi prezime i prvo slovo imena autora, naziv knjige, mesto izdavanja i izdavač. Prvo slovo u nazivu knjigu i u podnaslovu knjige piše se velikim slovom. Naziv knjige se piše kurzivom.

 

Primer navođenja knjige:

 

Howlin, P. (2011). Visual impairment. New-York: McGraw-Hill.

 

Poglavlje u knjizi se navodi tako što se navede prezime i prvo slovo imena autora, godina publikovanja, naziv poglavlja, urednici, naziv knjige, broj stranica poglavlja u zagradi, mesto izdavanja i izdavač. Naziv knjige se piše kurzivom.

 

Primer navođenja poglavlja knjige:

 

Harris, M. (1999). Perceptions of rapid movements. In T. Mitchell, S. Potts, & D. Ford (Eds.), Cognitive psychology (pp. 205-222). New York: McGraw-Hill.

 

Web document se navodi tako što se navede prezime i prvo slovo imena autora, godina, naziv dokumenta (kurzivom), datum kada je sajt posećen i internet adresa sajta.

 

Primer navođenja web dokumenta:

 

Kauk, M. (1994). Einstein syndrome. Retrieved May 22, 2010. from http://einstein-syndrome.com/einstein-syndrome.

 

 

VERZIJA ZA ŠTAMPU

Uređivački odbor

Glavni i odgovorni urednik:
Doc. dr Vesna Vučinić

Uređivački odbor:

Prof. dr Milica Gligorović
Prof. dr Nadica Jovanović-Simić
Prof. dr Vesna Žunić-Pavlović
Prof. dr Svetlana Slavnić
Prof. dr Danijela Ilić-Stošović
Mr Slobodanka Antić

Međunarodni uređivački odbor:
Doc. dr Mira Cvetkova-Arsova, Univerzitet u Sofiji „St. Kliment Ohridsky”, Bugarska,
Prof. dr Igor Leonidovič Trunov, Akademik Ruske akademije prirodnih nauka, Rusija,
Prof. dr Zora Jačova, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodije” Skoplje, Makedonija,
Prof. dr Viviana Langher, Univerzitet „La Sapienza”, Rim, Italija
Prof. dr Tina Runjić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Dr Ingrid Žolgar Jerković, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
Prof. dr Vassilis Argyropoulos, Univerzitet u Tesaliji, Grčka

 

Kontakt info